ผู้บริหาร ไนส์ ทริป กับงานสัมพันธ์ชุมชน

ผู้บริหาร บริษัทฯ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทางการศึกษา

ให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนในโรงเรียนต่างๆ