Say Hi Turkey (IST-IST)
Say Hi Turkey (IST-IST)
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 28,927 บาท
รหัสทัวร์ TR_04.7
ระยะเวลา 8วัน6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ) - อัลมำตี - อิสตันบลู [ - / - / - ]
  Day 2 : อิสตันบูล - ชำนัคคำเล่ - ไอวำลิค [ B / L / D ]
  Day 3 : ชำนัคคำเล่ - คูซำดำซี - เอฟฟิซุส - ปำมุคคำเล่ [ B / L / D ]
  Day 4 : ปำมุคคำเล่ - คอนย่ำ - คัปปำโดเกีย [ B / L / D ]
  Day 5 : คัปปำโดเกีย - เกอเรเม่ - มหำนครใต้ดิน - อังกำร่ำ [ B / L / D ]
  Day 6 : คัปปำโดเกีย - อิสตันบูล [ B / L / D ]
  Day 7 : อิสตันบูล - อัลมำตี [ B / - / - ]
  Day 8 : สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ) [ - / - / - ]