HOT HOT TURKEY
HOT HOT TURKEY
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
รหัสทัวร์ TR_09
ระยะเวลา 8วัน6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล [ - / - / - ]
  Day 2 : อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้า เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จา ลองเมืองทรอย [ B / L / D ]
  Day 3 : โรงงานเครอื่ งหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหาร เทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight [ B / L / D ]
  Day 4 : ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวน ผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบา หน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์ [ B / L / D ]
  Day 7 : มืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้ [ B / L / - ]
  Day 8 : เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]