GRAND FRANCE (PARIS)
GRAND FRANCE (PARIS)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 39,991 บาท
รหัสทัวร์ FR_04
ระยะเวลา 6วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส [ - / L / - ]
  Day 3 : ปารีส ย่านมงมาร์ต - อาหารกลางวัน - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระท่องเที่ยว-ช้อปปิ้ง เต็มวัน [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 6 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ [ - / - / - ]