Russia Moscow (TG93)
Russia Moscow (TG93)
ทัวร์ ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 38,998 บาท
รหัสทัวร์ RU_02
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva [ - / - / D ]
  Day 2 : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต [ B / L / D ]
  Day 3 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์ [ B / L / D ]
  Day 4 : มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์ [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]