HELLO TURKEY (EK007-HL)
HELLO TURKEY (EK007-HL)
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
รหัสทัวร์ TR_09.7
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย [ - / - / D ]
  Day 3 : เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์ [ B / L / D ]
  Day 7 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต อิสตันบูล [ B / L / D ]
  Day 8 : อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
  Day 9 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]