HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good (XX32-A04)
HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good (XX32-A04)
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท
รหัสทัวร์ REP_004
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – องค์เจ็ค องค์จอม [ B / L / D ]
  Day 2 : ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร [ B / L / D ]
  Day 3 : วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]