ไต้หวัน ขันที อาลีซาน
 ไต้หวัน ขันที อาลีซาน
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท
รหัสทัวร์ TPE_04.2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ [ B / L / - ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 5 : เจอร์เมเนียม -อุทยานเย๋หลิว -สือเฟิน -จิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง [ B / - / - ]