(XW-T34) ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 (XW-T34) ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
รหัสทัวร์ TPE_02.5
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / D ]
  Day 3 : ไทจง - ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 4 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค–ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง [ B / - / - ]