South MFM+FOX
South MFM+FOX
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
รหัสทัวร์ NZD_001.5
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ [ - / - / - ]
  Day 2 : อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง [ - / - / D ]
  Day 3 : ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 7 : สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]