(XW-T35) Super Taiwan
(XW-T35) Super Taiwan
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
รหัสทัวร์ TPE_02.7
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / - ]
  Day 3 : ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง [ - / - / - ]