(ZTPE02) ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก อาร์ตตัวพ่อ]
(ZTPE02) ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลทโก อาร์ตตัวพ่อ]
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
รหัสทัวร์ TPE_01.2
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) [ B / - / - ]