(VIT-WH09-PG) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN
(VIT-WH09-PG) WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN
ทัวร์ ทัวร์เอเชียอาเซียน ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VTN_003.23
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เมษายน-ธันวาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง [ B / L / - ]
  Day 2 : ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั๋วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ [ B / L / D ]
  Day 3 : เว้ - พระราชวังโบราณ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE กรุงเทพฯ [ B / - / - ]