(TKIST01) ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน
 (TKIST01) ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน
ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
รหัสทัวร์ TR_01
ระยะเวลา 9วัน 6คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : กรกฏาคม 2562 - มกราคม 2563
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Greeเมืองอิชเมียร์ [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์ [ B / L / D ]
  Day 6 : เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง [ B / L / D ]
  Day 7 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค [ B / L / D ]
  Day 8 : เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู [ B / L / D ]
  Day 9 : สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]