(KMG05) แชงกรีลา ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ รถไฟ
(KMG05) แชงกรีลา ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ รถไฟ
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
รหัสทัวร์ KMG_10.1
ระยะเวลา 6วัน5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน-ตุลาคม2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ [ - / - / D ]
  Day 2 : ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – หุบเขาเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เจดีย์จ้วนจิง [ B / L / D ]
  Day 3 : แชงกรีล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – วัดซงจ้านหลิน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง [ B / L / D ]
  Day 4 : ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ำแข็ง (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก– สระมังกรดำ [ B / L / D ]
  Day 5 : ลี่เจียง – รถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – วัดหยวนทง [ B / L / D ]
  Day ุ6 : คุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]