(ZHND03) ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี]
(ZHND03) ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี]
ทัวร์ ทัวร์เอเชีย ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
รหัสทัวร์ JPN_001.9
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ฮาเนดะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ [ B / L / - ]
  Day 5 : ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]